ARCHIWUM (2009)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2009; okres: 09 (21.VI - 20.VIII)

Ocena zagrożenia suszą rolniczą w dziewiątym okresie raportowania dotyczy: kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych oraz roślin strączkowych.

W dziewiątym okresie raportowania tj. od 21 czerwca do 20 sierpnia 2009 roku, nie stwierdzamy wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą są w dalszym ciągu wyższe od wartości krytycznych dla w/w upraw.

Względem poprzedniego okresu, obecne wartości KBW są w całym kraju niższe od kilku do kilkudziesięciu milimetrów, jednakże nie przekroczyły wartości progowych w żadnej gminie Polski.

W ostatniej dekadzie okresu sześcidekadowego (tj. od 11 do 20 sierpnia) najniższe opady atmosferyczne wystąpiły na obszarze województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego - powodując wzrost niedoborów wody na pograniczu województw lubuskiego i wielkopolskiego. Jednakże występujący na tych terenach deficyt wody, nie wykazuje jeszcze zagrożenia suszą rolniczą, albowiem wartości krytyczne dla wymienionych upraw nie zostały przekroczone.

Znaczny nadmiar wody utrzymuje się w północnej części województwa pomorskiego oraz w dalszym ciągu na południu kraju, w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim a także w południowych rejonach województw: łódzkiego, małopolskiego i podkarpackiego.