ARCHIWUM (2009)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2009; okres: 10 (1.VII - 31.VIII)

IUNG-PIB w Puławach opracował wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego za okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2009 r. dla 3064 gmin Polski oraz określił aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych oraz roślin strączkowych.

Na podstawie obliczonych wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla obszaru Polski, w dziesiątym okresie raportowania tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2009 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej dla roślin strączkowych uprawianych na glebach I kategorii - bardzo lekkich (piaski luźne, piaski luźne pylaste, piaski słabo gliniaste, piaski słabo gliniaste pylaste).

W poprzednim raporcie został zasygnalizowany fakt wzrostu niedoboru wody w niektórych rejonach Polski. Tendencja ta nadal się utrzymała - powodując zagrożenie suszą roślin strączkowych. Zagrożenie to nie dotyczyło gatunków o krótkim okresie wegetacji np. grochu siewnego czy soczewicy, bowiem na I połowę lipca przypada agrotechniczny termin ich zbioru. Niedobór opadów w w/w okresie mógł mieć w znacznym stopniu niekorzystny wpływ na plonowanie łubinu wąskolistnego, zbieranego najczęściej w końcu lipca. Zagrożenie suszą występującą w lipcu obejmowało w większym stopniu gatunki roślin strączkowych o dłuższym okresie wegetacji np. bobik, łubin żółty i biały, których zbiór przypada najczęściej w połowie sierpnia a odmian o dłuższym okresie wegetacji niekiedy nawet w II połowie sierpnia. Susza występująca w obecnym czasie nie stanowi już zagrożenia dla roślin strączkowych uprawianych na nasiona, które osiągnęły dojrzałość pełną i powinny być już zebrane z pola.

Zagrożenie suszą rolniczą dla roślin strączkowych występuje na obszarze województwa wielkopolskiego (część zachodnia) oraz we wschodniej części województw: lubuskiego i lubelskiego. Powierzchnia zagrożenia suszą dla roślin strączkowych stanowi 1,7% gleb kraju, zagrożone suszą są 252 gminy Polski, tj. 8,2% wszystkich gmin kraju.

Obecne wartości KBW są w całym kraju znacznie niższe od kilku do kilkudziesięciu milimetrów względem poprzedniego okresu raportowania. Największy spadek wartości KBW wystąpił w województwie: dolnośląskim, opolskim, śląskim, wielkopolskim, lubuskim, lubelskim (wschodnia część). Obecnie w całym kraju wartości KBW są już ujemne.

W ostatniej dekadzie okresu sześcidekadowego (tj. od 21 do 31 sierpnia) na terenie Polski wystąpiło duże zróżnicowanie opadów atmosferycznych. Brak opadów lub opady kilku milimetrowe wystąpiły na obszarze województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, południowej części pomorskiego, zachodniej części warmińsko-mazurskiego, lubelskiego (część wschodnia) - powodując dalszy wzrost niedoboru wody. Natomiast duże opady (powyżej 50 mm) wystąpiły w województwach: małopolskim, mazowieckim, podlaskim i lubelskim (część północno-zachodnia).