Mapa podatności gleb na suszę

Sieć drogowa: Dane kartograficzne: @ OpenStreetMap contributors

Legenda

Kategoria gleby
Kategoria I - bardzo podatna
Kategoria II - podatna
Kategoria III - średnio podatna
Kategoria IV - mało podatna

Obszary niekasyfikowane
Użytki rolne na glebach organicznych i pochodzenia organicznego
Tereny komunikacyjne, nieużytki
Wody
Lasy, zadrzewienia
Tereny zurbanizowane

Komentarz do mapy kategorii glebowych