ARCHIWUM (2010)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2010; okres: 08 (11.VI - 10.VIII)

W ósmym okresie raportowania tj. od 11 czerwca do 10 sierpnia 2010 roku, zgodnie z przyjętymi zasadami monitorowania nie stwierdzamy zagrożenia wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Oznacza to, że nie zmienił się dotychczasowy obszar na którym w sezonie wegetacyjnym 2010 zagrożenie suszą zostało stwierdzone, a ustalenia z poprzednich okresów monitorowania są aktualne.

W pierwszej dekadzie sierpnia obszar Polski był znacznie zróżnicowany pod względem termicznym. Średnia temperatura powietrza na wschodzie Polski przekroczyła 21°C i była znacząco wyższa od zanotowanej w zachodniej i południowo-zachodniej części Polski, gdzie nie przekroczyła 19°C. Podobne zróżnicowanie wystąpiło w dekadowej sumie opadu atmosferycznego, wyższą sumę opadu zanotowano w zachodniej i południowej części Polski, miejscami przekraczającą 100 mm, natomiast w centrum i na wschodzie suma opadu nie przekroczyła na dużej liczbie stacji meteorologicznych 20 mm. We wschodniej jak i zachodniej części Polski opad atmosferyczny miał charakter burzowy, co zadecydowało o znaczących różnicach sumy opadu na niewielkim obszarze. W południowo-zachodniej Polsce, w rejonie gdzie wystąpiła powódź, suma dekadowa opadu przekroczyła 240 mm, co stanowi około 30% sumy rocznej.

Rozkład przestrzenny i wartości KBW w ósmym okresie raportowania są podobne jak w raporcie 5 tj. według stanu na dzień 10 lipca 2010. W województwie lubuskim, w południowej części zachodniopomorskiego i w centralnej Polsce wartości KBW wynoszą poniżej –100 mm, ale nie przekraczają wartości krytycznych oznaczających zagrożenie suszą. Natomiast w województwach południowych, wschodnich i północnych wartości KBW są wyższe od -50 mm. Interpretacja agrometeorologiczna takiego rozkładu jest zupełnie inna niż w raporcie opracowanym na dzień 10 lipca 2010 roku. O ile w lipcu na obszarach, gdzie KBW kształtował się na poziomie – 50 mm, wskaźnik ten oznaczał korzystne warunki agrometeorologiczne, obecnie warunki na tych obszarach należy interpretować jako niekorzystne. W obszarach gdzie wystąpiły wysokie sumy opadu atmosferycznego podłoże i uprawy są wilgotne, co pogarsza jakość plonu oraz utrudnia przeprowadzenie żniw.