ARCHIWUM (2015)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2015; okres: 09 (21.VI - 20.VIII)

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (3064 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych oraz roślin strączkowych.

W dziewiątym okresie raportowania tj. od 21 czerwca do 20 sierpnia 2015 roku, stwierdzamy zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na całym terytorium Polski ujemne.

W obecnym okresie sześciodekadowym zagrożenie suszą rolniczą występuje wśród upraw:

 • Roślin strączkowych
 • Ziemniaka
 • Krzewów owocowych
 • Chmielu
 • Tytoniu
 • Warzyw gruntowych
 • Kukurydzy na kiszonkę
 • Kukurydzy na ziarno
 • Buraka cukrowego
 • Drzew owocowych

 

Obecnie największe zagrożenie suszą w Polsce występuje dla roślin strączkowych. Susza dla tej uprawy występuje na glebach wszystkich kategorii:

 • I kategorii (gleby bardzo lekkie), grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty,
 • II kategorii (gleby lekkie), grupa granulometryczna: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty,
 • III kategorii (gleby średnie), grupa granulometryczna: glina lekka,  glina lekka pylasta, pył gliniasty, pył zwykły, pył piaszczysty
 • IV kategorii (gleby ciężkie), grupa granulometryczna: glina średnia, glina średnia pylasta, glina ciężka, glina ciężka pylasta, pył ilasty, ił, ił pylasty

Susza dla tych upraw występuje we wszystkich województwach kraju, w 2952 gminach (w 96,3% gmin) na 52,4% gruntów ornych. W 6 województwach suszę odnotowano w 100% gmin tj. w woj.: lubuskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, podlaskim oraz wielkopolskim. Niewiele mniejsze zagrożenie suszą wystąpiło w woj. lubelskim i dolnośląskim (odpowiednio 99,6 i 99,1%). W 5 województwach odnotowano wystąpienie suszy z udziałem ponad 90% gmin. Szczegółowe dane dotyczące zagrożenia suszą dla tej grupy upraw przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Zagrożenie suszą rolniczą dla upraw roślin strączkowych

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział zagrożonych

gruntów ornych

[%]

1

lubuskie

116

116

100,0

59,9

2

łódzkie

202

202

100,0

79,1

3

mazowieckie

364

364

100,0

89,2

4

opolskie

103

103

100,0

35,2

5

podlaskie

141

141

100,0

65,7

6

wielkopolskie

316

316

100,0

72,3

7

lubelskie

234

233

99,6

71,8

8

dolnośląskie

224

222

99,1

33,0

9

kujawsko-pomorskie

179

177

98,9

46,0

10

warmińsko-mazurskie

149

146

98,0

25,9

11

świętokrzyskie

128

125

97,7

47,0

12

śląskie

189

184

97,4

48,5

13

pomorskie

140

136

97,1

28,7

14

podkarpackie

189

176

93,1

25,7

15

małopolskie

225

199

88,4

11,7

16

zachodniopomorskie

165

112

67,9

12,0

 

Polska

3064

2952

96,3

52,4

 

Zagrożenie suszą rolniczą dla ziemniaka występuje na glebach I, II, III oraz IV kategorii. Susza dla tej uprawy występuje w 16 województwach, w 2697 gminach (w 88% gmin kraju) na 53,3% gruntów ornych. Największe zagrożenie występuje w województwach: lubelskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, w których odnotowano 100% gmin z suszą dla tej uprawy. W województwach: świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim odnotowano ponad 98% gmin zagrożonych suszą rolniczą dla ziemniaka. Szczegółowe dane dotyczące tej uprawy przedstawia tabela 2.

 

Tabela 2. Zagrożenie suszą rolniczą dla uprawy ziemniaka

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział zagrożonych

gruntów ornych

[%]

1

lubelskie

234

234

100,0

79,1

2

łódzkie

202

202

100,0

89,6

3

mazowieckie

364

364

100,0

92,8

4

opolskie

103

103

100,0

46,1

5

podlaskie

141

141

100,0

72,1

6

świętokrzyskie

128

126

  98,4

63,1

7

kujawsko-pomorskie

179

176

  98,3

45,8

8

wielkopolskie

316

310

  98,1

70,9

9

dolnośląskie

224

219

  97,8

36,3

10

lubuskie

116

111

  95,7

51,6

11

podkarpackie

189

168

  88,9

26,8

12

śląskie

189

165

  87,3

50,2

13

warmińsko-mazurskie

149

120

  80,5

18,2

14

małopolskie

225

168

 74,7

10,9

15

pomorskie

140

  77

  55,0

9,6

16

zachodniopomorskie

165

  13

  7,9

0,3

 

Polska

3064

2697

88,0

53,3

 

Zagrożenie suszą rolniczą dla krzewów owocowych występuje na glebach I, II, III oraz IV kategorii. Susza dla tych upraw występuje w 16 województwach, w 2697 gminach (w 88% gmin kraju) na 53,3% gruntów ornych. Największe zagrożenie występuje w województwach: lubelskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, w których odnotowano 100% gmin z suszą dla tych upraw. W województwach: świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim odnotowano ponad 98% gmin zagrożonych suszą rolniczą w uprawie krzewów owocowych. Szczegółowe dane dotyczące tych upraw przedstawia tabela 3.

 

Tabela 3. Zagrożenie suszą rolniczą dla upraw krzewów owocowych

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział zagrożonych

gruntów ornych

[%]

1

lubelskie

234

234

100,0

79,1

2

łódzkie

202

202

100,0

89,6

3

mazowieckie

364

364

100,0

92,8

4

opolskie

103

103

100,0

46,1

5

podlaskie

141

141

100,0

72,1

6

świętokrzyskie

128

126

98,4

63,1

7

kujawsko-pomorskie

179

176

98,3

45,8

8

wielkopolskie

316

310

98,1

70,9

9

dolnośląskie

224

219

97,8

36,3

10

lubuskie

116

111

95,7

51,6

11

podkarpackie

189

168

88,9

26,8

12

śląskie

189

165

87,3

50,2

13

warmińsko-mazurskie

149

120

80,5

18,2

14

małopolskie

225

168

74,7

10,9

15

pomorskie

140

77

55,0

9,6

16

zachodniopomorskie

165

13

7,9

0,3

 

Polska

3064

2697

88,0

53,3

         

Zagrożenie suszą rolniczą dla chmielu występuje na glebach I i II kategorii. Susza (potencjalna) dla tej uprawy występuje w 13 województwach, w 1578 gminach (w 51,5% gmin kraju) na 19,2% gruntów ornych. Największe zagrożenie występuje w województwie łódzkim w którym odnotowano 100% gmin z zagrożeniem suszą dla tej uprawy. Bardzo duże zagrożenie występuje w woj: lubelskim, świętokrzyskim, opolskim oraz mazowieckim (w ponad 90% gmin). Dane dotyczące zagrożenia suszą dla tej uprawy przedstawia tabela 4.

 

Tabela 4. Zagrożenie suszą rolniczą dla chmielu

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział zagrożonych

gruntów ornych

[%]

1

łódzkie

202

202

100,0

48,0

2

lubelskie

234

229

97,9

39,6

3

świętokrzyskie

128

124

96,9

22,7

4

opolskie

103

98

95,1

13,4

5

mazowieckie

364

339

93,1

52,3

6

podlaskie

141

112

79,4

30,2

7

dolnośląskie

224

134

59,8

  6,6

8

śląskie

189

104

55,0

12,7

9

podkarpackie

189

91

48,1

12,7

10

wielkopolskie

316

93

29,4

8,2

11

małopolskie

225

28

12,4

1,2

12

kujawsko-pomorskie

179

22

12,3

1,1

13

lubuskie

116

2

1,7

0,0

 

Polska

3064

1578

51,5

19,2

 

Zagrożenie suszą rolniczą dla tytoniu występuje na glebach I, II, III kategorii. Susza (potencjalna) dla tej uprawy występuje w 12 województwach, w 1091 gminach (w 35,6% gmin kraju) na 14,3% gruntów ornych. Największe zagrożenie występuje w województwie lubelskim, w którym odnotowano 91% gmin z zagrożeniem suszą dla tej uprawy. Bardzo duże zagrożenie występuje w woj: opolskim, mazowieckim oraz łódzkim (w ponad 80% gmin). Dane dotyczące zagrożenia suszą dla tej uprawy przedstawia tabela 5.

 

Tabela 5. Zagrożenie suszą rolniczą dla tytoniu

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział zagrożonych

gruntów ornych

[%]

1

lubelskie

234

213

91,0

38,8

2

opolskie

103

90

87,4

8,7

3

mazowieckie

364

311

85,4

48,2

4

łódzkie

202

163

80,7

34,6

5

świętokrzyskie

128

87

68,0

9,7

6

podlaskie

141

79

56,0

19,9

7

dolnośląskie

224

56

25,0

1,6

8

śląskie

189

37

19,6

1,8

9

podkarpackie

189

29

15,3

2,0

10

wielkopolskie

316

24

7,6

1,1

11

kujawsko-pomorskie

179

  1

0,6

0,0

12

małopolskie

225

  1

0,4

0,0

 

Polska

3064

1091

35,6

14,3

 

Zagrożenie suszą rolniczą dla warzyw gruntowych występuje na glebach I i II kategorii. Susza dla tej uprawy występuje w 12 województwach, w 1090 gminach (w 35,6% gmin kraju) na 12,6% gruntów ornych. Największe zagrożenie występuje w województwie lubelskim, w którym odnotowano 91% gmin z zagrożeniem suszą dla tej uprawy. Bardzo duże zagrożenie występuje w woj: opolskim, mazowieckim oraz łódzkim (w ponad 80% gmin). Dane dotyczące zagrożenia suszą dla tej uprawy przedstawia tabela 6

 

Tabela 6. Zagrożenie suszą rolniczą dla warzyw gruntowych

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział zagrożonych

gruntów ornych

[%]

1

lubelskie

234

213

91,0

34,9

2

opolskie

103

89

86,4

7,3

3

mazowieckie

364

311

85,4

44,0

4

łódzkie

202

163

80,7

27,6

5

świętokrzyskie

128

87

68,0

8,5

6

podlaskie

141

79

56,0

15,6

7

dolnośląskie

224

56

25,0

1,5

8

śląskie

189

37

19,6

1,7

9

podkarpackie

189

29

15,3

2,0

10

wielkopolskie

316

24

7,6

1,1

11

kujawsko-pomorskie

179

1

0,6

0,0

12

małopolskie

225

1

0,4

0,0

 

Polska

3064

1090

35,6

12,6

 

Zagrożenie suszą rolniczą dla kukurydzy na kiszonkę występuje na glebach II i III kategorii. Susza dla tej uprawy występuje w 11 województwach, w 1087 gminach (w 35,5% gmin kraju) na 8,3% gruntów ornych. Największe zagrożenie występuje w województwie lubelskim, w którym odnotowano 92,3% gmin z zagrożeniem suszą dla tej uprawy. Bardzo duże zagrożenie występuje w woj: opolskim oraz mazowieckim łódzkim (w ponad 80% gmin). Informujemy, że uprawa kukurydzy na kiszonkę na glebach I kategorii podatności gleb na suszę nie jest zalecana, z tego względu nie jest ona objęta monitoringiem suszy rolniczej Dane dotyczące zagrożenia suszą dla tej uprawy przedstawia tabela 7.

 

Tabela 7. Zagrożenie suszą rolniczą dla kukurydzy na kiszonkę

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział zagrożonych

gruntów ornych

[%]

1

lubelskie

234

216

92,3

22,2

2

opolskie

103

91

88,3

12,3

3

mazowieckie

364

309

84,9

25,6

4

łódzkie

202

160

79,2

20,4

5

świętokrzyskie

128

86

67,2

5,8

6

podlaskie

141

78

55,3

9,1

7

dolnośląskie

224

59

26,3

2,6

8

śląskie

189

36

19,0

2,7

9

podkarpackie

189

27

14,3

1,2

10

wielkopolskie

316

24

7,6

1,2

11

małopolskie

225

  1

0,4

0,0

 

Polska

3064

1087

35,5

8,3

 

Zagrożenie suszą rolniczą dla buraka cukrowego występuje na glebach II i III kategorii. Susza dla tej uprawy występuje w 9 województwach, w 659 gminach (w 21,5% gmin kraju) na 5,6% gruntów ornych. Największe zagrożenie występuje w województwie lubelskim oraz mazowieckim, w których odnotowano odpowiednio 76,9% i 73,6% gmin z zagrożeniem suszą dla tej uprawy. Informujemy, że uprawa buraka cukrowego na glebach I kategorii podatności gleb na suszę nie jest zalecana, z tego względu nie jest ona objęta monitoringiem suszy rolniczej Dane dotyczące zagrożenia suszą dla tej uprawy przedstawia tabela 8.

 

Tabela 8. Zagrożenie suszą rolniczą dla kukurydzy na kiszonkę

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział zagrożonych

gruntów ornych

[%]

1

lubelskie

234

180

76,9

20,6

2

mazowieckie

364

268

73,6

21,4

3

łódzkie

202

89

44,1

9,2

4

opolskie

103

35

34,0

1,4

5

podlaskie

141

41

29,1

4,9

6

świętokrzyskie

128

27

21,1

1,7

7

dolnośląskie

224

11

4,9

0,2

8

śląskie

189

7

3,7

0,1

9

podkarpackie

189

1

0,5

0,0

 

Polska

3064

659

21,5

5,6

 

Zagrożenie suszą rolniczą dla drzew owocowych występuje na glebach I i II kategorii. Susza dla tej uprawy występuje w 9 województwach, w 651 gminach (w 21,2% gmin kraju) na 6,0% gruntów ornych. Największe zagrożenie występuje w województwie lubelskim oraz mazowieckim, w których odnotowano odpowiednio 74,8% i 74,5% gmin z zagrożeniem suszą dla tej uprawy. Dane dotyczące zagrożenia suszą dla tej uprawy przedstawia tabela 9.

 

Tabela 9. Zagrożenie suszą rolniczą dla drzew owocowych

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział zagrożonych

gruntów ornych

[%]

1

lubelskie

234

175

74,8

19,2

2

mazowieckie

364

271

74,5

22,1

3

łódzkie

202

90

44,6

12,0

4

opolskie

103

31

30,1

0,9

5

podlaskie

141

41

29,1

7,5

6

świętokrzyskie

128

27

21,1

2,8

7

dolnośląskie

224

9

4,0

0,1

8

śląskie

189

6

3,2

0,1

9

podkarpackie

189

1

0,5

0,0

 

Polska

3064

651

21,2

6,0

 

Zagrożenie suszą rolniczą dla kukurydzy na ziarno występuje na glebach II kategorii. Susza dla tej uprawy występuje w 2 województwach, w 203 gminach (w 6,6% gmin kraju) na 1,8% gruntów ornych. Największe zagrożenie występuje w województwie lubelskim, w którym odnotowano 46,6% gmin z zagrożeniem suszą dla tej uprawy. Informujemy, że uprawa kukurydzy na ziarno na glebach I kategorii podatności gleb na suszę nie jest zalecana, z tego względu nie jest ona objęta monitoringiem suszy rolniczej. Dane dotyczące zagrożenia suszą dla tej uprawy przedstawia tabela 10.

 

Tabela 10. Zagrożenie suszą rolniczą dla kukurydzy na ziarno

Lp.

Województwo

Liczba gmin ogółem

Liczba gmin zagrożonych

Udział gmin zagrożonych [%]

Udział zagrożonych

gruntów ornych

[%]

1

lubelskie

234

109

46,6

12,7

2

mazowieckie

364

94

25,8

5,0

 

Polska

3064

203

6,6

1,8

 

Tak jak w poprzednim okresie raportowania również w dziewiątym okresie raportowania tj. od 21 czerwca do 20 sierpnia 2015 roku obszarem szczególnie narażonym na deficyt wody jest nadal Lubelszczyzna. Na tym terenie notowany jest niedobór wody wynoszący od -200 do nawet -249 mm (w północnych rejonach tego regionu).

Nadal bardzo niskie wartości klimatycznego bilansu wodnego występują również w południowych obszarach województwa mazowieckiego. Wartości KBW w tych rejonach wynosiły od -230 do -239 mm. W dalszym ciągu niskie wartości KBW występowały we wschodniej części województwa łódzkiego oraz w środkowych rejonach woj. mazowieckiego, wynosiły od -220 do -229 mm.

W dalszym ciągu do obszarów o dużym niedoborze wody należy uznać północne rejony woj. świętokrzyskiego, zachodnie obszary woj. łódzkiego, północne obszary woj. mazowieckiego i podlaskiego, południowe woj. lubelskiego i opolskiego oraz w centralnej części woj. dolnośląskiego. Na tych terenach deficyt wody wynosi od -200 do -219 mm.

Informujemy, że w oparciu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego (KBW), oznaczającego wystąpienie suszy dla wybranych grup i gatunków roślin uprawnych a także kategorie gleb w okresie wegetacyjnym, oraz o wyznaczone wartości krytyczne KBW, oznaczające wystąpienie 20% obniżenia plonów w skali gminy w danym roku w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych, stwierdzono dotychczas zagrożenie suszą w okresie wegetacyjnym w 2015 roku na terenie Polski wśród 14 grup i gatunków roślin:

 • Zbóż jarych
 • Zbóż ozimych
 • Krzewów owocowych
 • Truskawek
 • Roślin strączkowych
 • Rzepaku i rzepiku
 • Tytoniu
 • Warzyw gruntowych
 • Ziemniaka
 • Chmielu
 • Kukurydzy na kiszonkę
 • Kukurydzy na ziarno
 • Buraka cukrowego
 • Drzew owocowych

Liczbę wszystkich gmin zagrożonych dotychczasową tegoroczną suszą rolniczą w Polsce oraz udział gmin zagrożonych (w %) prezentuje tab. 11.

 

Tabela 11. Liczba wszystkich gmin oraz udział gmin zagrożonych dotychczasową tegoroczną suszą rolniczą w Polsce (w %)

Lp.

Uprawa

Liczba gmin zagrożonych suszą

Udział gmin zagrożonych suszą w Polsce

[w %]

1

Rośliny strączkowe

2952

96,3

2

Ziemniak

2697

88,0

3

Krzewy owocowe

2697

88,0

4

Chmiel

1578

51,5

5

Tytoń

1091

35,6

6

Warzywa gruntowe

1090

35,6

7

Kukurydza na kiszonkę

1087

35,5

8

Zboża jare

1014

33,1

9

Burak cukrowy

  659

21,5

10

Drzewa owocowe

  651

21,2

11

Zboża ozime

  546

17,8

12

Truskawki

  521

17,0

13

Kukurydza na ziarno

  203

 6,6

14

Rzepak i rzepik

  111

 3,6

 

Potencjalną powierzchnię zagrożenia suszą rolniczą w 2015 roku w Polsce przedstawia tabela 12.

 

Tabela 12. Potencjalna powierzchnia zagrożenia suszą rolniczą w 2015 roku

Lp.

Uprawa

Powierzchnia zagrożenia suszą [w %]

Powierzchnia zagrożenia suszą

[w ha)]*

1

Rośliny strączkowe

52,4

7 390 333

2

Ziemniak

53,3

7 517 266

3

Krzewy owocowe

53,3

7 517 266

4

Chmiel

19,2

2 707 908

5

Tytoń

14,3

2 016 828

6

Warzywa gruntowe

12,6

1 777 065

7

Zboża jare

10,7

1 510 000

8

Kukurydza na kiszonkę

8,3

1 170 606

9

Drzewa owocowe

6,0

    846 221

10

Burak cukrowy

5,6

    789 806

11

Truskawki

5,2

   733 392

12

Zboża ozime

4,2

   592 355

13

Kukurydza na ziarno

1,8

   253 866

14

Rzepak i rzepik

0,8

   112 830

*Powierzchnia gruntów ornych i sadów wg Rocznika Statystycznego Rolnictwa, Warszawa 2014, grunty orne: 13 818 287 ha, sady 285 402 ha, razem 14 103 689 ha

 

Informujemy, że każdy deficyt wody powoduje obniżenie plonów wszystkich uprawianych roślin. Natomiast wystąpienie krytycznej wartości KBW, oznacza przeciętne obniżenie plonów w skali gminy o 20% w danym roku w stosunku do plonów uzyskiwanych przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych, oznacza to że ostateczne plony w danej gminie dla uprawy, której wartości progowe zostały przekroczone, będą niższe o 20% w danym roku w stosunku do plonów uzyskiwanych przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych. Natomiast w przypadku, kiedy że wartości krytyczne nie zostają przekroczone, oznacza to, że średnie straty w plonach w gminie nie przekroczą 20%, jednakże należy zaznaczyć, że i w tym przypadkach w poszczególnych gospodarstwach straty w plonach mogą wynosić nawet 30-40%. Albowiem oszacowane wartości w wysokości strat plonów w skali gminy, nie wykluczają, że straty w gospodarstwie mogły wynosić nawet więcej niż 25-30%. Lokalne warunki glebowo-klimatyczne konkretnego pola mogą bowiem odbiegać od wyników modelowania w dużej skali (gminy) i wielkość strat na konkretnym polu może określić specjalnie do tego celu powołana komisja, której celem powinno być zweryfikowanie skutków suszy w terenie (gminie).

W lipcu odnotowano bardzo podobny rozkład temperatury powietrza na terenie Polski jak w czerwcu. Najniższą temperaturę powietrza notowano w północnych oraz północno - wschodnich rejonach kraju. Natomiast najwyższą temperaturę notowano w południowo-zachodnich obszarach Polski. W północnych rejonach kraju notowano temperaturę nawet poniżej 17,0°. W południowych obszarach Pojezierza Pomorskiego, na Pojezierzu Mazurskim, Nizinie Podlaskiej również było chłodno z temperaturą wynoszącą od 17°C do 18°C. Na Wyżynach i Nizinach Polskich zanotowano wysoką temperaturę od 18°C do 20°C. Natomiast najwyższą temperaturę (powyżej 20°C) odnotowano w południowych obszarach Niziny Śląskiej oraz na Pogórzu Karpackim, w niektórych rejonach tego obszaru odnotowano nawet powyżej 21°C.

Rozkład temperatury w pierwszej dekadzie sierpnia nie odbiegał od jej rozkładu w czerwcu i lipcu. Najchłodniej, w dalszym ciągu było na Pobrzeżu, w północnej części Pojezierza Pomorskiego oraz na Żuławach, poniżej 21°C. W południowych rejonach Pojezierza Pomorskiego, na obszarze Pojezierza Mazurskiego odnotowano temperaturę od 21 do 23°C. Najcieplej było na Nizinie Śląskiej od 24,5 do ponad 25°C. Na pozostałym obszarze kraju notowano od 23 do 24,5°C.

Druga dekada sierpnia również była w Polsce bardzo ciepła. Najcieplej było w zachodniej części kraju z temperaturą powietrza wynoszącą ponad 23°C. Na znacznej powierzchni Polski również było bardzo ciepło od 20 do 23°C. Tylko nieco chłodniejszym rejonem Polski była północno-wschodnia część kraju z temperaturą powietrza wynoszącą poniżej 20°C.

W lipcu opady wystąpiły w pięciu głównych pasach, trzy z nich charakteryzowały się opadami stosunkowo wysokimi od 70 do 100 mm, a dwa z nich opadami mniejszymi – wynoszącymi nawet od poniżej 30 do 70 mm. Wyższe opady (powyżej 70 mm) wystąpiły na pobrzeżu Bałtyku , w północnych rejonach Pojezierza Pomorskiego, na Ziemi Lubuskiej, na Pojezierzu Wielkopolskim, Mazurskim oraz w południowo-wschodniej Polsce. Natomiast obszarami o mniejszych opadach (poniżej 70 mm) były: południowe rejony Pojezierza Pomorskiego, Niziny: Wielkopolska, Śląska, Mazowiecka, Podlaska oraz Wyżyny Polskie.

W pierwszej dekadzie sierpnia notowano bardzo zróżnicowane opady atmosferyczne a na dużym obszarze odnotowano nawet ich brak lub ich też niewielkie wystąpienie. Obszarem o bardzo małych opadach (poniżej 2 mm) była Niziny: Szczecińska, Śląska, Mazowiecka, Podlaska oraz Wyżyna Lubelska. Tylko nieco większe opady wystąpiły na Pojezierzach: Pomorskim, Wielkopolskim a także na Wyżynach Polskich i w Beskidach od 2 do 20 mm a miejscami do 40 mm.

W drugiej dekadzie sierpnia opady były bardzo małe. Szczególnie niskie lub nawet ich brak odnotowano we wschodniej części kraju. Natomiast nieco większe odnotowano w zachodniej części kraju od 5 do 40 mm, a w niektórych miejscach wystąpiły lokalnie większe opady pochodzenia burzowego.