ARCHIWUM (2016)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2016; okres: 10 (1.VII - 31.VIII)

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych oraz roślin strączkowych.

W dziesiątym okresie raportowania tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 roku, nie stwierdzamy zagrożenia wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne, jednakże wartości te są dla w/w upraw wyższe od wartości krytycznych.

W kolejnym okresie raportowania najniższe wartości KBW odnotowano w południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej (Roztocze) oraz na styku trzech regionów: południowej części Pojezierza Dobrzyńskiego, wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego oraz południowo-zachodniej części Niziny Mazowieckiej. Najniższe wartości KBW w tych rejonach wynoszą od -109 do -139 mm.

W rozpatrywanym okresie sześciodekadowym od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r. wartości KBW na terenie Polski względem poprzedniego okresu raportowania uległy zwiększeniu. Średnio dla kraju wartości KBW w stosunku do poprzedniego okresu były wyższe o 8 mm.

W lipcu temperatura powietrza na przeważającym obszarze kraju była wyższa o 1°C od normy wieloletniej. Największe odchylenie średniej miesięcznej temperatury odnotowano w okolicach Wrocławia (o 2°C). Tegoroczny lipiec był ciepły w całym kraju. Na przeważającym obszarze Polski temperatura wynosiła od 19°C do 20°C. Nieco niższą temperaturę (18°C-19°C) odnotowano na Pojezierzach Pomorskim i Mazurskim, we wschodniej części Niziny Północnopodlaskiej oraz na Wyżynie Kieleckiej. Natomiast najchłodniej było na Pojezierzu Bytowskim oraz w zachodniej części Pojezierza Mazurskiego, gdzie temperatura wynosiła od 17°C do 18°C.

W pierwszej dekadzie sierpnia temperatura powietrza nie odbiegała znacznie od jej rozkładu w lipcu. Najniższą temperaturę poniżej 16,5°C zanotowano na Pojezierzu Pomorskim i w południowo-zachodnich Sudetach oraz w Tatrach. Cieplej było na Pojezierzu Mazurskim, Wyżynie Małopolskiej (17,5°C-18°C). Najwyższą temperaturę powyżej 19,5°C odnotowano w południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej i na Równinie Opolskiej. Na pozostałym obszarze Polski temperatura powietrza wynosiła od 18,5°C do 19,5°C.

Druga dekada sierpnia była już nieco chłodniejsza. Najniższą temperaturę poniżej 15°C zanotowano na Pojezierzu Suwalskim, w środkowej części Niziny Północnopodlaskiej oraz w Sudetach, Tatrach i Beskidach. Najcieplej od 16,5°C do powyżej 17,5°C było w środkowej części Niziny Śląskiej, na Nizinie Południowowielkopolskiej i Pojezierzu Lubawskim oraz na Nizinie Mazowieckiej. Na przeważającym obszarze kraju temperatura powietrza wynosiła od 15°C do 16,5°C.

W trzeciej dekadzie sierpnia w całym kraju było zdecydowanie cieplej niż w drugiej dekadzie tego miesiąca. Najwyższą temperaturę powietrza (19°C-20°C) zanotowano na Pojezierzu Lubuskim i Wielkopolskim oraz na Nizinie Śląskiej i Mazowieckiej. Najzimniej było na terenach południowej Polski. W Sudetach, Karpatach, na Przedgórzu Sudeckim oraz na Pogórzu Karpackim temperatura wynosiła od 16°C do 18°C. Na pozostałym obszarze kraju notowano od 18°C do 19°C.

Pod względem opadów atmosferycznych lipiec w Polsce był bardzo zróżnicowany. Duża zmienność wielkości opadów wynikała przeważnie z ich burzowego charakteru. Obszarem o najniższych opadach poniżej 60 mm była zachodnia część Pojezierza Pomorskiego oraz Pobrzeża Szczecińskiego, Nizina Mazowiecka i Śląska oraz Płaskowyż Tarnowski. Opady te stanowiły 80-100% normy wieloletniej. Na pozostałym obszarze kraju opady wynosiły od 80 do 160 mm. W okolicach Torunia oraz na Wysoczyźnie Białostockiej odnotowano od 180 do 200 mm opadu (200-240% normy wieloletniej). Najwyższe wartości opadu (220-260 mm, a miejscami powyżej 260 mm) zanotowano w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz w Beskidach i Tatrach. Stanowiły one 220-240% normy wieloletniej.

W pierwszej dekadzie sierpnia odnotowano bardzo zróżnicowane opady. Bardzo małe opady poniżej 10 mm wystąpiły na Nizinie Śląskiej oraz na południu Niziny Południowowielkopolskiej. Na przeważającym obszarze kraju zanotowano od 20 do 40 mm opadu. Najwyższe wartości opadu od 40 do 80 mm, a miejscami powyżej 80 mm wystąpiły na Pobrzeżu Koszalińskim, w Beskidach, Tatrach oraz na Wyżynie Małopolskiej.

Druga dekada sierpnia była znacznie zróżnicowania pod względem opadów atmosferycznych. Na przeważającym obszarze Polski opady wynosiły poniżej 5 mm. Nieco wyższe opady od 20 do 40 mm zanotowano w północnej części Pojezierza Pomorskiego i Mazurskiego, na Pojezierzu Lubuskim oraz na Pogórzu Przemyskim. Najwyższe wartości opadu (40 do 60 mm) wystąpiły na Pobrzeżu Koszalińskim i na Wzniesieniu Górowskim.

W trzeciej dekadzie sierpnia najniższe opady atmosferyczne poniżej 5 mm wystąpiły na Pojezierzu Myśliborskim i we wschodniej części Niziny Południowopodlaskiej. Najwyższe wartości opadu od 40 mm, do miejscami powyżej 80 mm odnotowano na Pobrzeżu Koszalińskim, w południowej części Niziny Śląskiej, na Pogórzu Karpackim i w Karpatach, we wschodniej części Wyżyny Małopolskiej oraz południowej części Wyżyny Lubelskiej. Na pozostałym obszarze kraju opady wynosiły od 5 do 40 mm.

Opracowali:

Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. nadzw.

Dr hab. Rafał Pudełko

Dr Katarzyna Żyłowska

Mgr Piotr Koza

Mgr Elżbieta Wróblewska