ARCHIWUM (2016)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2016; okres: 11 (11.VII - 10.IX)

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych oraz roślin strączkowych.

W jedenastym okresie raportowania tj. od 11 lipca do 10 września 2016 roku, nie stwierdzamy zagrożenia wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne, jednakże wartości te są dla w/w upraw wyższe od wartości krytycznych.

W kolejnym okresie raportowania najniższe wartości KBW odnotowano na styku trzech regionów: południowej części Pojezierza Dobrzyńskiego, wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego oraz północno-zachodniej części Niziny Mazowieckiej oraz w południowo-środkowej części Niziny Śląskiej. Najniższe wartości KBW w tych rejonach wynoszą od -119 do -139 mm.

W rozpatrywanym okresie sześciodekadowym od 11 lipca do 10 września 2016 r. wartości KBW na terenie Polski względem poprzedniego okresu raportowania uległy zmniejszeniu. Średnio dla kraju wartości KBW w stosunku do poprzedniego okresu były niższe o 5 mm.

Tegoroczny lipiec był ciepły w całym kraju, temperatura powietrza na przeważającym obszarze kraju była wyższa o 1°C od normy wieloletniej. Największe odchylenie średniej miesięcznej temperatury odnotowano w okolicach Wrocławia (o 2°C). Na przeważającym obszarze Polski temperatura wynosiła od 19°C do 20°C. Nieco niższą temperaturę (18°C-19°C) odnotowano na Pojezierzach Pomorskim i Mazurskim, we wschodniej części Niziny Północnopodlaskiej oraz na Wyżynie Kieleckiej. Natomiast najchłodniej było na Pojezierzu Bytowskim oraz w zachodniej części Pojezierza Mazurskiego, gdzie temperatura wynosiła od 17°C do 18°C.

W pierwszej dekadzie sierpnia temperatura powietrza nie odbiegała znacznie od jej rozkładu w lipcu. Najniższą temperaturę poniżej 16,5°C zanotowano na Pojezierzu Pomorskim i w południowo-zachodnich Sudetach oraz w Tatrach. Cieplej było na Pojezierzu Mazurskim, Wyżynie Małopolskiej (17,5°C-18°C). Najwyższą temperaturę powyżej 19,5°C odnotowano w południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej i na Równinie Opolskiej. Na pozostałym obszarze Polski temperatura powietrza wynosiła od 18,5°C do 19,5°C.Druga dekada sierpnia była już nieco chłodniejsza. Najniższą temperaturę poniżej 15°C zanotowano na Pojezierzu Suwalskim, w środkowej części Niziny Północnopodlaskiej oraz w Sudetach, Tatrach i Beskidach. Najcieplej od 16,5°C do powyżej 17,5°C było w środkowej części Niziny Śląskiej, na Nizinie Południowowielkopolskiej i Pojezierzu Lubawskim oraz na Nizinie Mazowieckiej. Na przeważającym obszarze kraju temperatura powietrza wynosiła od 15°C do 16,5°C.W trzeciej dekadzie sierpnia w całym kraju było zdecydowanie cieplej niż w drugiej dekadzie tego miesiąca. Najwyższą temperaturę powietrza (19°C-20°C) zanotowano na Pojezierzu Lubuskim i Wielkopolskim oraz na Nizinie Śląskiej i Mazowieckiej. Najzimniej było na terenach południowej Polski. W Sudetach, Karpatach, na Przedgórzu Sudeckim oraz na Pogórzu Karpackim temperatura wynosiła od 16°C do 18°C. Na pozostałym obszarze kraju notowano od 18°C do 19°C.

W pierwszej dekadzie września najniższą temperaturę poniżej 16,5°C zanotowano w Tatrach, Bieszczadach oraz we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego i w północnej części Wysoczyzny Białostockiej. Najwyższą temperaturę zanotowano na Nizinie Śląskiej oraz w zachodniej części Płaskowyżu Głubczyckiego. Temperaturę od 16,5°C do 18,0°C zanotowano w Sudetach i Beskidach oraz na Pojezierzach Pomorskim i Mazurskim. Temperaturę od 18°C do 19,5°C zanotowano na pozostałym obszarze kraju.

Pod względem opadów atmosferycznych lipiec w Polsce był bardzo zróżnicowany. Duża zmienność wielkości opadów wynikała przeważnie z ich burzowego charakteru. Obszarem o najniższych opadach poniżej 60 mm była zachodnia część Pojezierza Pomorskiego oraz Pobrzeża Szczecińskiego, Nizina Mazowiecka i Śląska oraz Płaskowyż Tarnowski. Opady te stanowiły 80-100% normy wieloletniej. Na pozostałym obszarze kraju opady wynosiły od 80 do 160 mm. W okolicach Torunia oraz na Wysoczyźnie Białostockiej odnotowano od 180 do 200 mm opadu (200-240% normy wieloletniej). Najwyższe wartości opadu (220-260 mm, a miejscami powyżej 260 mm) zanotowano w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz w Beskidach i Tatrach. Stanowiły one 220-240% normy wieloletniej.

W pierwszej dekadzie sierpnia odnotowano bardzo zróżnicowane opady. Bardzo małe opady poniżej 10 mm wystąpiły na Nizinie Śląskiej oraz na południu Niziny Południowowielkopolskiej. Na przeważającym obszarze kraju zanotowano od 20 do 40 mm opadu. Najwyższe wartości opadu od 40 do 80 mm, a miejscami powyżej 80 mm wystąpiły na Pobrzeżu Koszalińskim, w Beskidach, Tatrach oraz na Wyżynie Małopolskiej. Druga dekada sierpnia również była znacznie zróżnicowania pod względem opadów atmosferycznych. Na przeważającym obszarze Polski opady wynosiły poniżej 5 mm. Nieco wyższe opady od 20 do 40 mm zanotowano w północnej części Pojezierza Pomorskiego i Mazurskiego, na Pojezierzu Lubuskim oraz na Pogórzu Przemyskim. Najwyższe wartości opadu od 40 do 60 mm wystąpiły na Pobrzeżu Koszalińskim i na Wzniesieniu Górowskim. W trzeciej dekadzie sierpnia najniższe opady atmosferyczne poniżej 5 mm wystąpiły na Pojezierzu Myśliborskim i we wschodniej części Niziny Południowopodlaskiej. Najwyższe wartości opadu od 40 mm a miejscami nawet do powyżej 80 mm odnotowano na Pobrzeżu Koszalińskim, w południowej części Niziny Śląskiej, na Pogórzu Karpackim i w Karpatach, we wschodniej części Wyżyny Małopolskiej oraz w południowej części Wyżyny Lubelskiej. Na pozostałym obszarze kraju opady wynosiły od 5 do 40 mm.

W pierwszej dekadzie września najniższe opady poniżej 5 mm wystąpiły na południu Pojezierza Mazurskiego, w północnej części Niziny Mazowieckiej, we wschodniej i środkowej części Pojezierza Wielkopolskiego, w zachodniej części Płaskowyżu Głubczyckiego oraz we wschodniej części Wału Trzebnickiego. Najwyższe opady powyżej 60 mm zanotowano w Tatrach Zachodnich. Na pozostałym obszarze kraju zanotowano opady wynoszące od 5 do 60 mm

Należy zaznaczyć, że w całym kraju w ostatnim okresie w dzień występuje stosunkowo wysoka temperatura powietrza. Jednakże w nocy następuje też duże wychłodzenie, co skutkuje, że na terenach pokrytych roślinnością występuje obfita rosa, która utrzymuje się do późnych godzin rannych a w niektórych rejonach nawet do godzin południowych, dostarczając wodę tym uprawom, których jesienna wegetacja nadal jeszcze trwa.

Trzeba również stanowczo stwierdzić, że prezentowane wyniki dotyczące suszy oznaczają tylko i wyłącznie straty plonów o 20% w skali gminy spowodowane deficytem wody w danym roku w stosunku do plonów uzyskanych przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych. Występujący obecnie niedobór wody powoduję, że następuje obniżenie wielkości plonów, albowiem niskie zasoby wody w glebie niewątpliwie powodują straty w plonach. Trzeba też stwierdzić, że wartości KBW w wielu rejonach kraju są zbliżone do wartości krytycznych, jednakże nie zostały one przekroczone co skutkuje tym, że średnia obniżka plonów o 20% z powodu suszy w gminach o niskich wielkościach KBW w tym okresie sześciodekadowym nie została przekroczona.

Opracowali:

Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. nadzw.

Dr hab. Rafał Pudełko

Dr Katarzyna Żyłowska

Mgr Piotr Koza

Mgr Elżbieta Wróblewska