ARCHIWUM (2014)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2014; okres: 12 (21.VII - 20.IX)

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (3064 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: rzepaku i rzepiku oraz buraka cukrowego.

W dwunastym okresie raportowania tj. od 21 lipca do 20 września 2014 roku, nie stwierdzamy zagrożenia wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski.

Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne, jednakże wartości te są dla w/w upraw znacznie wyższe od wartości krytycznych.

Najniższe wartości KBW w Polsce występowały w dalszym ciągu na obszarze jaki wykazywano w poprzednich okresach raportowania.

W Dolinie Dolnej Wisły wartości te wynosiły nadal od -130 do -139 mm, natomiast w Kotlinie Toruńskiej były już wyższe o 10-20 mm. Niskie wartości KBW, podobnie jak dziesięć dni temu, wystąpiły też na Pojezierzu Chełmińskim, Wysoczyźnie Świeckiej, na Pojezierzach Iławskim, na terenach Pojezierza Chodzieskiego i Gnieźnieńskiego, chociaż w obecnym okresie były one już wyższe o 20 mm i wynosiły od -90 do -110 mm.

Na pozostałych terenach Polski północno-wschodniej również notowano stosunkowo niskie wartości KBW, wynoszące od -80 do –90 mm.

Najwyższe wartości KBW, podobnie jak w poprzednich okresach sześciodekadowych, wynoszące ok. -50 mm odnotowano na bardzo dużej powierzchni w południowej Polsce, jednakże w obecnym okresie takie wartości klimatycznego bilansu wodnego notowano także w zachodnich oraz północno-zachodnich rejonach kraju.

Ewapotranspiracja potencjalna w obecnym sześciodekadowym okresie na terenie kraju, względem poprzedniego okresu raportowania, uległa zmniejszeniu średnio o 19 mm a opady atmosferyczne były stosunkowo duże (zwłaszcza w zachodniej części kraju). Taki przebieg pogody sprawił, że średnie wartości KBW dla kraju uległy dalszemu zwiększeniu, tym razem względem poprzedniego okresu raportowania były one wyższe o 10 mm.

Tegoroczny lipiec był bardzo ciepły. Najcieplej było na Nizinie Wielkopolskiej, gdzie temperatura powietrza na tym terenie przekraczała nawet 22°C. Na pozostałym obszarze Polski również było bardzo ciepło, w środkowej Polsce temperatura wynosiła ponad 21°C, a na północy i wschodzie kraju notowano temperaturę od 19 do 21°C. Jedynie w górach było nieco chłodniej ok. 15-18°C. Pod względem termicznym tegoroczny lipiec względem średniej wieloletniej, należy uznać za ekstremalnie ciepły, w Wielkopolsce i na Kujawach temperatura powietrza była wyższa o ponad 4°C, na pozostałym obszarze kraju również było znacznie cieplej od średniej wieloletniej, od 2 do 4°C.

Temperatura powietrza w sierpniu na przeważającym obszarze kraju wynosiła od 16 do 18,5°C. Najcieplejszym rejonem była południowo-wschodnia część Polski, chłodniej było w górach od 14 do16°C. Tegoroczny sierpień można określić jako dość ciepły, na dużym obszarze temperatura była w normie, a we wschodnich rejonach kraju była wyższa od średniej wieloletniej od 0,5 do 1°C.

Pierwsza jak i druga dekada września pod względem termicznym były na terenie Polski bardzo zróżnicowane. W obu dekadach niska temperatura od poniżej 13,5 do 14°C występowała na północnym-wschodzie, w kierunku południowo zachodnim temperatura znacznie wzrastała, osiągając w południowych rejonach kraju nawet ponad 17°C.

Lipiec charakteryzował się dużym zróżnicowaniem pod względem opadów atmosferycznych. Na terenie Polski północnej opady były stosunkowo małe, od 40 do 80 mm, co stanowiło od 40 do 90% normy wieloletniej. Natomiast na obszarze Polski południowej opady były już znacznie wyższe, wynoszące od 80 do 200 mm, stanowiły one 100-130% normy wieloletniej. W górach opady były jeszcze wyższe i wynosiły od 200 do 400 mm. W Górach Świętokrzyskich, w Kotlinie Sandomierskiej, na Pogórzu Karpackim oraz w Beskidach normy opadowe zostały znacznie przekroczone, od 150 do 200%.

Opady atmosferyczne w sierpniu na terenie kraju były bardzo zróżnicowane, w części północno-zachodniej oraz południowo-wschodniej były one wysokie, od 90 do 200 mm, co stanowiło od 110 do 200% normy wieloletniej. Natomiast pomiędzy tymi rejonami opady były już dużo niższe od 20 do 90 mm (50-100% normy). Kujawy był obszarem, na którym odnotowano najniższe opady tegorocznego sierpnia.

            Pierwszą i drugą dekadę września charakteryzowały bardzo małe opady we wschodniej Polsce. W tych rejonach kraju w obu dekadach wynosiły one w nawet poniżej 10 mm. Natomiast znacznie większe opady notowano w Polsce zachodniej, na tym terenie wynosiły one ponad 100 mm.