ARCHIVES (2014)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Communication report regarding the incidences of drought conditions in Poland

Year: 2014; period: 13 (1.VIII - 30.IX)

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (3064 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: rzepaku i rzepiku oraz buraka cukrowego.

W trzynastym okresie raportowania tj. od 1 sierpnia do 30 września 2014 roku, nie stwierdzamy zagrożenia wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski.

W trzynastym okresie raportowania tj. od 1 sierpnia do 30 września 2014 roku, nie stwierdzamy zagrożenia wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski.

Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne, jednakże wartości te są dla w/w upraw znacznie wyższe od wartości krytycznych.

Najniższe wartości KBW w Polsce występowały w dalszym ciągu na obszarze jaki wykazywano w poprzednich okresach raportowania. Jednakże na tych obszarach, w których notowano największy deficyt wody, wystąpił też największy wzrost wartości KBW. W Dolinie Dolnej Wisły wartości te wynosiły od -70 do -89 mm a w Kotlinie Toruńskiej na poziomie od -60 do -79 mm. W obu tych regionach wartości te były wyższe względem poprzedniego okresu sześciodekadowego aż o 50-60 mm. W dalszym ciągu stosunkowo niskie wartości KBW, podobnie jak w poprzednich okresach raportowania, wystąpiły na Pojezierzu Chełmińskim, Chodzieskim, Gnieźnieńskim, Iławskim oraz na Wysoczyźnie Świeckiej, na tych terenach wartości KBW wynosiły od -60 do -79 mm i były w obecnym okresie znacznie wyższe od wartości z poprzedniego okresu sześciodekadowego. Na Pojezierzu Chełmińskim były one wyższe aż o 60 mm, na Pojezierzu Chodzieskim i Gnieźnieńskim o 40 mm, Iławskim od 30 do 60 mm a na Wysoczyźnie Świeckiej były wyższe o 30 mm.

Na pozostałych terenach Polski północno-wschodniej w dalszym ciągu notowano stosunkowo niskie wartości KBW, wynoszące od -50 do –59 mm. Jednakże wartości te były znacznie wyższe od poprzedniego okresu raportowania, o 30 mm.

Najwyższe wartości KBW, podobnie jak w poprzednich okresach sześciodekadowych, odnotowano na bardzo dużej powierzchni w południowej Polsce, były to wartości dodatnie, miejscami wynoszące ponad 50 mm, co świadczy że w tych rejonach kraju występuje znaczny nadmiar wody.

Ewapotranspiracja potencjalna w obecnym sześciodekadowym okresie na terenie kraju, kolejny już raz uległa znacznemu zmniejszeniu względem poprzednich okresów raportowania. W tym okresie wartości ewapotranspiracji uległy w kraju zmniejszeniu średnio o 34 mm a opady atmosferyczne mimo że były stosunkowo nie duże, sprawiły że średnie wartości KBW dla kraju w kolejnym już okresie sześciodekadowym uległy dalszemu zwiększeniu. Tym razem względem poprzedniego okresu raportowania w obecnym okresie sześciodekadowym wartości KBW były znacznie wyższe (o 23 mm).

Tegoroczny lipiec był bardzo ciepły. Najcieplej było na Nizinie Wielkopolskiej, gdzie temperatura powietrza na tym terenie przekraczała nawet 22°C. Na pozostałym obszarze Polski również było bardzo ciepło, w środkowej Polsce temperatura wynosiła ponad 21°C, a na północy i wschodzie kraju notowano temperaturę od 19 do 21°C. Jedynie w górach było nieco chłodniej ok. 15-18°C. Pod względem termicznym tegoroczny lipiec względem średniej wieloletniej, należy uznać za ekstremalnie ciepły, w Wielkopolsce i na Kujawach temperatura powietrza była wyższa o ponad 4°C, na pozostałym obszarze kraju również było znacznie cieplej od średniej wieloletniej, od 2 do 4°C.

Temperatura powietrza w sierpniu na przeważającym obszarze kraju wynosiła od 16 do 18,5°C. Najcieplejszym rejonem była południowo-wschodnia część Polski, chłodniej było w górach od 14 do16°C. Tegoroczny sierpień można określić jako dość ciepły, na dużym obszarze temperatura była w normie, a we wschodnich rejonach kraju była wyższa od średniej wieloletniej od 0,5 do 1°C.

Pierwsza jak i druga dekada września pod względem termicznym były na terenie Polski bardzo zróżnicowane. W obu dekadach niska temperatura od poniżej 13,5 do 14°C występowała na północnym-wschodzie, w kierunku południowo-zachodnim temperatura znacznie wzrastała, osiągając w południowych rejonach kraju nawet ponad 17°C. W trzeciej dekadzie tego miesiąca rozkład temperatury był zbliżony do rozkładu z pierwszych dekad, jednakże w tej dekadzie najniższa temperatura powietrza występowała w całej wschodniej części kraju, od 10 do 11°C, im dalej od tego rejonu w kierunku zachodnich obszarów Polski, tym temperatura była wyższa, na zachodnich krańcach kraju notowano ponad 13°C.

Lipiec charakteryzował się dużym zróżnicowaniem pod względem opadów atmosferycznych. Na terenie Polski północnej opady były stosunkowo małe, od 40 do 80 mm, co stanowiło od 40 do 90% normy wieloletniej. Natomiast na obszarze Polski południowej opady były już znacznie wyższe, wynoszące od 80 do 200 mm, stanowiły one 100-130% normy wieloletniej. W górach opady były jeszcze wyższe i wynosiły od 200 do 400 mm. W Górach Świętokrzyskich, w Kotlinie Sandomierskiej, na Pogórzu Karpackim oraz w Beskidach normy opadowe zostały znacznie przekroczone, od 150 do 200%.

Opady atmosferyczne w sierpniu na terenie kraju były bardzo zróżnicowane, w części północno-zachodniej oraz południowo-wschodniej były one wysokie, od 90 do 200 mm, co stanowiło od 110 do 200% normy wieloletniej. Natomiast pomiędzy tymi rejonami opady były już dużo niższe od 20 do 90 mm (50-100% normy). Kujawy był obszarem, na którym odnotowano najniższe opady tegorocznego sierpnia.

Wrzesień charakteryzował się bardzo małymi opadami w północno-wschodniej Polsce. W niektórych obszarach w tej części kraju opady wynosiły niewiele ponad 10 mm. Znacznie większe opady notowano w Polsce zachodniej (w pierwszych dwóch  dekadach miesiąca) oraz na południu kraju (w trzeciej dekadzie). Na tych terenach kraju opady atmosferyczne były duże, wynosiły ponad 100 mm.