Wskaźnik NDVI jest skorelowany z ilością chlorofilu na jednostce powierzchni. Generowany jest co dwa tygodnie w oparciu o dane satelitarne (satelita Terra – sensor MODIS) dotyczące odbicia promieniowania w pasmach czerwieni i bliskiej podczerwieni. Na obszarach pozbawionych roślinności wartości NDVI są niskie (poniżej 0,4). W okresach bardzo silnej suszy wartości NDVI maleją.


Wskaźnik ATI obrazuje wilgotność gleby. Generowany jest co tydzień w oparciu o dane satelitarne (satelity Terra i Aqua – sensor MODIS) dotyczące albedo oraz różnicy temperatury powierzchni ziemi pomiędzy dniem a nocą, przy czy na stronie prezentowane są agregaty dwutygodniowe. Na obszarach pozbawionych roślinności wartości ATI są niskie. W okresach suszy wartości ATI maleją.